Որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանի հրամայական՝ ՀՀ կառավարությունը նախաձեռնեց էլեկտրոնային կառավարության համակարգի ներդրման ծրագիրը։ Հիմք ընդունելով ՀՀ Նախագահի նախընտրական ծրագիրը` ՀՀ կառավարության ծրագրում ամրագրվեց միջազգային լավագույն չափորոշիչներին համապատասխան էլեկտրոնային կառավարության լիարժեք ներդրման դրույթը։ Նպատակն այնպիսի միջավայր ստեղծելն է, որտեղ նվազագույնի կհասցվի քաղաքացի‑պետական պաշտոնյա շփումը, ինչի շնորհիվ կնվազեցվեն կոռուպցիոն ռիսկերը, կապահովվի մատուցվող ծառայությունների բարձր որակը և հասանելիությունը, կվերացվեն բյուրոկրատական խոչընդոտները։

Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ

Առաջին հերթին կառավարությունը նախաձեռնել է պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդրման ծրագիրը։ 2008 թվականից պետական կառավարման մարմիններում աստիճանաբար հաջողությամբ ներդրվեց Mulberry էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը։ Այսօր այն հաջողությամբ կիրառվում է 35 պետական մարմիններում։ Արդյունքում ապահովվում է արդյունավետ և վերահսկելի աշխատանք` միաժամանակ նվազեցնելով վարչական ծախսերը։ Օրինակ, եթե պետական մարմինները 2009 թվականին ծախսել էին 95 տոննա թուղթ` 67 մլն դրամ արժողությամբ, ապա 2010 թվականին` 33 տոննայով ավելի քիչ` խնայելով շուրջ 20 մլն դրամ։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ 2010 թվականին մուտքագրված փաստաթղթերի քանակն ավելացել է շուրջ 30 տոկոսով, ապա խնայողությունն ավելի շատ կլինի։ Համակարգի ներդրման կարևորագույն արդյունքներից մեկը կատարողական կարգապահության բարձրացումն է, քանի որ ավտոմատացված կերպով վերահսկվում են կատարման ժամկետը և գործընթացը։ Ընդ որում, ներդրված է նաև կատարողականի գնահատման համակարգ։

Էլեկտրոնային ստորագրության համակարգ:

Էլեկտրոնային ծառայության հասանելիությունը և էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգերի աշխատանքն անհնար է ապահովել առանց համապատասխան նույնականացման միջոցների ներդրման։ Չնայած «Էլեկտրոնային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքը գործում է 2004 թվականից, էլեկտրոնային ստորագրությունը կիրառություն չէր ստացել համապատասխան ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով։ 2008 թվականին կառավարության կողմից հիմնադրվեց էլեկտրոնային ստորագրություն տրամադրող կենտրոնը։ Այսօր տրամադրված էլեկտրոնային ստորագրությունների քանակը հասնում է 6500‑ի, որից շուրջ 300‑ը պատկանում է պետական պաշտոնյաների։ Կառավարությունը 2010 թվականի մայիսին գործարկեց էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը համատեղող միասնական կայք` www.e‑gov.am հասցեով։ Կայքի նպատակն է մեկտեղել պետական գերատեսչությունների էլեկտրոնային կառավարման բոլոր գործիքներն ու տվյալների բազաները և ստեղծել դրանց օգտագործման հարմարավետ միջավայր։ Կայքի միջոցով հասանելի են հետևյալ ենթահամակարգերը և առցանց ծառայությունները.

Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման էլեկտրոնային համակարգ,

որի ներդրմամբ քաղաքացիներին և կազմակերպություններին հնարավորություն տրվեց գրանցել իրենց բիզնեսը մեկ պատուհանի սկզբունքով և ժամանակի էական խնայողությամբ (15 րոպեում), բոլոր այլ պետական մարմիններից ստացվող գրանցման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ստանալ համացանցի միջոցով նույն պահին, ինչպես նաև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով իրականացնել համապատասխան պետական գրանցման համար անհրաժեշտ տուրքի վճարումը։ Այսուհետև կարելի է գրանցել բիզնեսը` չայցելելով իրավաբանական անձանց պետական գրանցման գործակալություն, այլ օգտվելով առցանց համակարգից։

Լիցենզավորման դիմումների էլեկտրոնային ներկայացման համակարգ,

որը հնարավորություն է տալիս ինտերնետի միջոցով դիմել լիցենզիա ստանալու, հետևել ներկայացված դիմումի քննարկման ընթացքին։ Միաժամանակ համակարգը կոնկրետ կատարողի համար սահմանում է օրենքով խոստացված վերջնաժամկետը։

Մտավոր սեփականության գործակալության էլեկտրոնային հայտերի ներկայացման համակարգ,

որը հնարավորություն է տալիս գյուտերը և օգտակար մոդելները, ինչպես նաև ապրանքային նշանները և արդյունաբերական նմուշներն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել մտավոր սեփականության գործակալություն։

Հրապարակային ծանուցման համակարգ,

որով առցանց համակարգում հնարավորություն է տրվում տեղադրել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում քաղաքացիների կամ կազմակերպությունների հայտարարությունները։ www.azdarar.am կայքը գործարկվել է 2011 թ. մայիսին, և կայքում արդեն տեղադրվել է ավելի քան 800 հրապարակային ծանուցում։

Դատական տեղեկատվական «ԴատաԼեքս» համակարգն

էլեկտրոնային կառավարման և տեղեկության տրամադրման հանրային տեղեկատվական համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս իրական ռեժիմում տեղեկություն ստանալ բոլոր դատարաններում քննվող գործերի մասին և տրամադրում է մի շարք այլ ծառայություններ։

Հարկային հաշվետվության ներկայացման էլեկտրոնային համակարգը

գործում է 2010 թվականի հունվարից։ Այն նպատակ ունի պարզեցնել հարկային հաշվետվության հանձնման գործընթացն ու ավտոմատացնել դրա լրացումն ու ստուգումը` խնայելով հարկատուների ռեսուրսն ու ժամանակը, ինչպես նաև նվազագույնի հասցնել հարկատու‑հարկային տեսուչ շփումը։ 2010 թվականի արդյունքով ընդհանուր հարկային մուտքերում էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություն ներկայացնողների կողմից վճարված տարեկան հարկային մուտքերի տեսակարար կշիռը եղել է 75.6 տոկոս։ Այսօր էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություն ներկայացնելու ծրագրային համակարգում ներդրված է 39 տեսակի հարկային հաշվետվություն, իսկ համակարգից օգտվող հարկ վճարողների թիվը հասնում է 6100‑ի։

Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրմամբ հեշտացել է հարկ վճարողներին հիշեցում- ծանուցումների ուղարկման գործընթացը:

Աշխատանքներ են իրականացվել «Հարկատու 3» էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ամբողջական ներդրման ուղղությամբ: 2010թ. Իրականացվել է «Հարկատու 3» էլեկտրոնային կառավարման համակարգի պիլոտային ծրագրի ներդրում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ բոլոր հարկային (տարածքային) տեսչություններում: Միաժամանակ, հաստատվել են «Հարկատու 3» էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ենթածրագրերի տեխնիկական առաջադրանքները, որոնք հնարավորություն են ընձեռել նախագծել և գործարկել ԷԿՀ մյուս ենթահամակարգերը, մասնավորապես՝ էլեկտրոնային հաշվարկ‑հաշվետվությունների ստացման, էլեկտրոնային եղանակով անձնական հաշիվների քարտերի վարման, ավտոմատացված կամերալ հսկողության, հատուկ հարկային հաշիվների խաչաձև ստուգման, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության:

Այսպիսով, Հայաստանի ամբողջ տարածքում ինտերնետ տեխնոլոգիաների համատարած հասանելիության ապահովմանը զուգահեռ էլեկտրոնային կառավարման համակարգերից օգտվողների թիվը կայուն աճ է արձանագրում։